Vuosiloma

Vuosiloma ansaitaan työssäolon ja lomanmääräytymiskuukausien mukaan. Työntekijä ansaitsee vuosilomaa jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Lomanmääräytymiskuukausi on kuukausi, kun töitä on tehty vähintään 14 päivää tai 35 tuntia. Lisäksi loman pituuteen vaikuttavat työssäolovuodet. Lomanmääräytymisvuosi on 1.4.–31.3 välinen aika. Vuosilomasta yleensä 24 päivää annetaan pidettäväksi lomakaudella (kesäloma) ja tämän ylittävä osa ajalla 1.10.- 30.4.(talviloma).

Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden 31.3. mennessä, vuosilomaa on ansaittu 2 arkipäivää kuukaudessa. Jos 31.3. mennessä työsuhde on kestänyt yli vuoden, on lomapäiviä ansaittu 2,5 arkipäivää kuukaudessa. Lomanmääräytymisvuoden ajalta kertyneet lomat on tarkoitettu käytettäväksi kesällä ja sitä seuraavan talven aikana. Lomakausi alkaa 2.5. ja päättyy 30.9.

Työnantajan on selvitettävä työntekijöille ja heidän edustajilleen (luottamushenkilöt) vuosiloman antamisessa noudatettavat periaatteet ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittelussa. Lisäksi työnantajan on kuultava työntekijää ennen lomien määräämistä. Ellei yksimielisyyttä lomien sijoittumisesta synny, työnantaja voi määrätä milloin lomat pidetään. Lisäksi lomasta on ilmoitettava työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista jos mahdollista, muutoin viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista.

Lomaa ei saa määrätä alkamaan ilman suostumusta työntekijän vapaapäivänä, jos tämä vähentää lomapäiviä. Sunnuntaipäivät, kirkolliset juhlapäivät (arkipyhät, mitkä sattuvat viikolle tai lauantaille) itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä eivät kuluta vuosilomapäiviä.

Työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa sijoitettavaksi äitiys- tai isyysvapaan ajaksi.

Säästövapaista työnantaja ja työntekijä voivat sopia 18 päivää ylittävien lomien osalta pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen. Työntekijällä on oikeus säästää 24 päivää ylittävän osan lomastaan, jos tästä ei aiheutu haittaa työnantajan toiminnalle.

Työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa sairauden takia ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien, jos hän on vuosiloman alkaessa tai sen aikana työkyvytön, tapaturman, sairauden tai synnytyksen vuoksi. Työntekijän on viivytyksettä esitettävä työnantajalle pyyntö loman siirtämisestä sekä selvitys (yleensä lääkärintodistus) työkyvyttömyydestä. Tämä siirto koskee vain vuosilomalain perusteella ansaittua vuosilomaa.

Työnantajan on pidettävä vuosilomakirjanpitoa työntekijöiden vuosilomista, säästövapaista ja vuosilomalain perusteella määräytyvistä palkoista ja korvauksista. Vuosilomakirjanpidosta on käytävä ilmi vuosilomien pituudet, ajankohdat ja vuosilomapalkkojen ja – korvausten suuruus ja määräytymisen perusteet. Nämä on oltava mukana vuosilomapalkkalaskelmassa.

 

Materiaalipankki

Täältä löydät valmiita pohjia mm. työsopimuksiin ja -todistuksiin.

Lue lisää

Työllistäneet yritykset

Täältä löydät yritykset, jotka ovat työllistäneet kampanjassa nuoria.

Lue lisää

Vinkkejä työnhakuun

Aktiivisuus kannattaa, kun haet töitä. Tsekkaa vinkit.
 

Lue lisää